تمامی فعالیت های این سایت مجاز بوده و یک هفته امکان بازگشت محصول و تعویض محصول ارائه خواهد شد